ប្រភពគេហទំព័រ

Asia Euro University Conducted a Workshop on Traffic Laws and Accident Prevention, Asia Euro

KUDOS (D), ‘Road Safety in Cambodia, Is getting even worse?’,  Savong School Wordpress, 21 April 2014

សាកលវិទ្យាល័យអាស៊ីអឺរ៉ុបបានរៀបចំសិក្ខាសាលាមួយស្តីពីច្បាប់ចរាចរណ៍និងការបង្ការគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ អាសីុអឺុរ៉ុប KUDOS (D) សុវត្ថិភាពចរាចរណ៍នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា​ វាកំពុងមានភាពខុសប្រក្រតីឬ? សាលា Savong Wordpress ថ្ញៃទី​ ២១ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០១៤

NGUYEN (M) ច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកថ្មីនៅកម្ពុជា AIP Foundation (ថ្ញៃទី ១៨ ខែកុម្ភះ ឆ្នាំ ២០១៥)

OTIS (D)  កម្ពុជាពន្យាពេលអនុវត្តន៍ច្បាប់ចរាចរណ៍ដើម្បីយកចិត្តអ្នកបោះឆ្នោត (និចសីុធី ថ្ញៃទី ៦ ខែកុម្ភះ ឆ្នាំ ២០១៤)

PHIN (S), Cambodian Traffic Law in Khmer and English Version, 25 January 2010 http://aeu.edu.kh/site/postdetail/61

PHIN (S) ច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកកម្ពុជា ខ្មែរ និងអង់គ្លេស ថ្ញៃទី ២៥ ខែមករា ឆ្នាំ ២០១០

http://aeu.edu.kh/site/postdetail/61

http://www.grsproadsafety.org/news/developing-strategies-support-implementation-new-traffic-law-cambodia   

Reasey, Student Blog: Accident in Cambodia, Ponheary Foundation, 24 November 2013

រាសី ការសរសេររបស់និសិ្សត៖ គ្រោះថ្នាក់នៅក្នុងកម្ពុជា (Ponheary Foundation ថ្ញៃទី ២៤ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៣)

NY - Vorak, The Money Making Machine, The Khmer Writer.com

NY Vorak, លុយបង្កើតម៉ាសីុន  The Khmer Writer.com

Ambassador W TODD, ‘Improving Road Safety in Cambodia’, Official Blog of William E Todd US Ambassador to Cambodia, 2 October 2014

ឯកអគ្គរាជទូត W TODD ៉​  ការអភិវឌ្ឍន៍ផ្លូវសុវត្ថិភាពនៅកម្ពុជា” ការសរសេរជាផ្លូវការរបស់ Willian E Todd ឯកអគ្គរាជទូតសហរដ្ឋអាមេរិចប្រឆាំកម្ពុជា” ថ្ញៃទី ២ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០១៤

VIDA (T), KOSSOV (I), ‘Traffic Fines increase gets green Lights’, Phnom Penh Post, 9 Decembre 2015

VIDA (T) និង KOSSOV (I)  “ការផាកពិន័យចរាចរណ៍កើនឡើងគួរអោយកត់សម្គាល់” (ភ្នំពេញបុស្តិ៍) ថ្ញៃទី ៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥

VONG (K), Road Safety Awareness in Cambodia

VONG (K) ការយល់ដឹងពីសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍នៅកម្ពុជា

Guide to Traffic Law and Traffic Fines, Clean, USAID

មគ្គុទេសកន៍ស្តីពីច្បាប់ចរាចរណ៍ និងការពិន័យចរាចរណ៍ (Clean) ទីភ្នាក់ងារ USAID

Cambodia Country Profile, Global Road Safety Partnership, 2015

http://www.crysafety.org.kh/

http://cambodiatraffics.blogspot.com/2015/02/cambodia-road-traffic-law-2015.html

http://www.who.int/violence_injury_prevention/road_traffic/countrywork/khm/en/

http://www.nrsc.gov.kh/?page=front&lg=en

http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/15389588.2011.630763

http://www.opendevelopmentcambodia.net/odc_main_category/ministry-of-public-works-and-transport-ministries-and-other-government-agencies/

www.roadsafetycambodia.info

https://www.cambodiadaily.com/news/rules-for-street-weddings-do-exist-for-some-105617/

http://www.khmertimeskh.com/news/20150/gov---t-plans-for-traffic-law-enforcement-by-mid-march/


Comments