របាយការណ៍

៉ OECD របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំស្តីពីសុវត្ថិភាពផ្លូវគោកនៅក្នុងកម្ពុជា ២០១៤ ៉ ៥២៦ ទំព័រ

Helmets: a road safety manual for decision-makers and practitioners,World Health Organization, Geneva, 2006, 176p: http://www.who.int/violence_injury_prevention/publications/road_traffic/helmet_manual.pdf

មួកសុវត្ថិភាព៖ និងអ្នកអនុវត្តន៍ ៉ (អង្គការសុខភាពពិភពលោក ទីក្រុងហ្សឺណែវ ឆ្នាំ ២០១៦)

http://www.who.int/violence_injury_prevention/publications/road_traffic/helmet_manual.pdf

របាយការណ៍ស្តីពីស្ថានភាពសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ផ្លូវគោកជាសកល (អង្គការសុខភាពពិភពលោក 2015 ៣៤០ ទំព័រ)

របាយការណ៍ប្រឆាំឆ្នាំ៖ ការប៉ះទង្គិចនៅលើផ្លូវកម្ពុជា និង ប្រព័ន្ធព័ត៌មាន RCVIS ឆ្នាំ ២០១០ ៨៤ ទំព័រ

BACHANI (A.M), T. TRAN (N) ,SANN (S), BALLESTEROS (M.F) , GNIM (C) , OU (A), SEM (P), NIE (X) & HYDER (A.A) “ការប្រើមួកសុវត្ថិភាពក្នុងចំណោមអ្នកបើកបរម៉ូតូនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា”៖​ ការស្រាវជ្រាវទៅលើការប្រើប្រាស់ ចំណេះដឹង ឥរិយាបថ និង ការអនុវត្តន៍ (បង្ការការមានរបួសដោយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍) ឆ្នាំ ២០១២

DE JONG (M), BRIJS (T), BRIJS (K), SANN (S), OL (S), ៉ វិភាគសង្គមនៃស្ថានភាពសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ផ្លូវគោកនៅប្រទេសកម្ពុជា ៉ (សកលវិទ្យាល័យ ហាសាត អង្គការជនពិការពិភពលោក ប៊ែលហ្សិក) ឆ្នាំ ២០១១ ៤៩ ទំព័រ)

GODTHELP (H) and WESEMANN ( P) សុវត្ថិភាពចរាចរណ៍នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា៖​

៉ ការបំបែកនិងការធ្វើសមាហរណកម្មនៃម៉ូដែលចរាចរណ៍ ៉​ Voorburge ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០១០ ៩ទំព័រ)


T. Tran (N), AKUOKU (J. K) , SANN (S), GNIM (C), SEM (P) និង HYDER (A.A) សុវត្ថិភាពចរាចរណ៍នៅក្នុង ១០ ប្រទេស៖​ កម្ពុជាគោលកម្ពុជា John Hopkins Bloomberg សាលាសុខភាពសាធារណៈ ឆ្នាំ​ ២០១១ ៤៤ ទំព័រ

http://scocambodia.org/wp-content/uploads/2013/08/4-RS10-Cambodia-Baseline-Report.pdf
Comments