ច្បាប់ពាក់ព័ទ្ធនិងយុត្តិសាស្រ្ត

Law on Traffic Road 2014 (khmer version) ច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោក ឆ្នាំ ២០១៤ (ប្រភពជាភាសាខ្មែរ)

Royal Decree NS/RKM/0115/001 ព្រះរាជក្រឹត្យ  NS/RKM/0115/001

Law on land traffic 2006 Unofficial Translation, CCHR ច្បាប់ស្តីពីចរាចរណ៍ផ្លូវគោកឆ្នាំ ២០០៦ ការបកប្រែមិនផ្លូវការ

មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជា

National Road Safety Action Plan 2015-2017, Transportation and Infrastructure Council

៉គម្រោងសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ជាតិ   ៉ (ឆ្នាំ ២០១៥ ដល់ ២០១៧ ក្រុមប្រឹក្សាដឹកជញ្ជូននិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ)

Insurance Law of the Kingdom of cambodia_000725ច្បាប់ធានារ៉ាប់រងនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ០០០៧២៥”

Comments