ប្រភពឯកសារអប់រំ

Road Safety PSA Cambodia Car Crash, 2013, World Health Organisation, Youtube

Road Safety PSA Cambodia Car Crash ឆ្នាំ ២០១៣ អង្គការសុខភាពពិភពលោក យូធូ

Road Safety PSA Cambodia “Enforcement”, 2012, World Health Organisation, Youtube

Road Safety PSA Cambodia “Enforcement ឆ្នាំ ២០១២ អង្គការសុខភាពពិភពលោក យូធូប

Road Safety PSA Cambodia, “Motorcycle Penalty”, World Health Organisation, Youtube

Road Safety PSA Cambodia “តម្លៃពិន័យលើម៉ូតូ” (អង្គការសុខភាពពិភពលោក) យូធូប

Comments