មាត្រា បទវិភាគ និង របាយការណ៍ស្រាវជ្រាវ

CHANNYDA “កំណត់ពិន័យច្បាប់ចរាចរណ៍” (ភ្នំពេញបុស្តិ៍ ថ្ញៃទី​ ៨ ខែកក្តដា ឆ្នាំ ២០១៥)

Freeman (J) “កម្ពុជាចាប់ផ្តើមធ្វើយុទ្ធាការដើម្បីកាត់បន្ថយចំនួនអ្នកស្លាប់នៅផ្លូវចរាចរណ៍” (ការឌៀន ថ្ញៃទី ២៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៤) 

NARIM (K) “រដ្ឋាភិបាលបានអនុម័តច្បាប់ចរាចរណ៍ថ្មី” (ខេមបូឌា ដេលី ថ្ញៃទី ១៦ ខែសីហា ឆ្នាំ ២០១៤) 

Comments