ចុះបញ្ចីក្រុមហ៊ុន


Contents

 1. 1 ហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំគួរគោរពតាមច្បាប់របស់ប្រទេសកម្ពុជានៅពេលដែលខ្ញុំបង្កើតក្រុមហ៊ុន?
 2. 2 តើខ្ញុំត្រូវតែចុះឈ្មោះក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្ញុំមែនដែរឬទេ?
  1. 2.1 តើវាមានភាពស្មុគស្មាយទេក្នុងការចុះឈ្មោះក្រុមហ៊ុន?
  2. 2.2 តើអ្វីជាអត្ថប្រយោជន៍ដែលយើងទទួលបានក្នុងការចុះឈ្មោះនេះ?
  3. 2.3 តើវាជាការដាក់បន្ទុកបន្តែមដែរឬទេនៅពេលដែលក្រុមហ៊ុន​ចុះឈ្មោះរួច?នៅពេលដែលបាន​ចុះឈ្មោះហើយ ក្រុមហ៊ុនត្រូវតែចេញផ្សាយនូវរបាយការណ៍គណនេយ្យប្រចាំឆ្នាំបន្ថែមទៅលើ ឯកសារនានាដើម្បីរក្សាបទដ្ឋានខ្ពស់នៃតម្លាភាព។ ខណៈពេលដែលមានសកម្មភាពបន្ថែមទៀត​វាគឺកំលាំងចលកររយៈពេលវែងខណៈដែលក្រុមហ៊ុននេះនឹងអាចបញ្ជាក់ពីលំនឹងនៃស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់ខ្លួនដែលនឹងមានសារៈសំខាន់នៅពេលដែលមានការចរចាហិរញ្ញប្បទានកើតឡើង។​
 3. 3 តើអ្វីជារចនាសម្ព័នក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗគ្នាដែលត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ក្នុងច្បាប់កម្ពុជា?
  1. 3.1 តើអ្វីជារចនាសម្ព័ន្ធផ្សេងគ្នា?
  2. 3.2 តើខ្ញំុអាចបង្កើតក្រុមហ៊ុនបរទេសនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដោយរបៀបណា?
  3. 3.3 ក្នុងមានខ្ញុំជាជនបរទេស តើខ្ញុំប្រឈមមុខនឹងឧបសគ្គជាក់ស្តែងអ្វីខ្លះ?
  4. 3.4 តើអ្វីគឺជាភាពខុសគ្នារវាងរចនាសម្ព័ន្ធទាំងនេះ?
  5. 3.5 តើអ្វីជាសារៈប្រយោជន៍នៃរចនាសម្ព័ននីមួយៗ?
 4. 4 តើត្រូវមានបែបបទអ្វីខ្លះដើម្បីធ្វើអោយសម្រេចបាននូវការចុះឈ្មោះនេះ?
  1. 4.1 តើអ្វីជាការទាមទារចាំបាច់ក្នុងការបង្កើតក្រុមហ៊ុន?
  2. 4.2 តើការចុះឈ្មោះនោះនឹងចំនាយប្រាក់និងពេលវេលាយូរប៉ុណ្ណា?
  3. 4.3 តើយើងត្រូវចំណាយប្រាក់ជាមុន មុនពេលចុះឈ្មោះឬទេ?
  4. 4.4 តើខ្ញុំអាចប្រើឈ្មោះទៅតាមអ្វីដែលខ្ញុំចង់បានសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្ញុំបានដែរឬទេ?
  5. 4.5 តើមានឯកសារអ្វីខ្លះដែលខ្ញុំត្រូវតែមានដើម្បីធ្វើការចុះឈ្មោះ?
  6. 4.6 តើខ្ញុំត្រូវតែចុះក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្ញុំម្តងទៀតដែរ ឬ​ ទេដោយសារតែមានការចុះឈ្មោះតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធើណេត?
  7. 4.7 តើអ្វីដែលខ្ញុំត្រូវធ្វើទាក់ទងទៅនឹងអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ?
  8. 4.8 តើអ្វីដែលខ្ញុំត្រូវធ្វើអ្វីខ្លះទាក់ទងទៅនឹងក្រសួងការងារ?


ហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំគួរគោរពតាមច្បាប់របស់ប្រទេសកម្ពុជានៅពេលដែលខ្ញុំបង្កើតក្រុមហ៊ុន?

តើខ្ញុំត្រូវតែចុះឈ្មោះក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្ញុំមែនដែរឬទេ?

ជាការពិតណាស់​​​​ សហគ្រិនមួយដែលមិនបានចុះឈ្មោះក្រុមហ៊ុន នឹងត្រូវដាក់ពិន័យសារពើពន្ធធ្ងន់ធ្ងរ។ 

តើវាមានភាពស្មុគស្មាយទេក្នុងការចុះឈ្មោះក្រុមហ៊ុន?

អត់ទេ ចាប់តាំងពីឆ្នាំ 2016 ការចុះឈ្មោះក្រុមហ៊ុនបានដាក់់អោយប្រើប្រាស់តាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិច។ លើសពីនេះ ទៀតរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបាននិងកំពុងធ្វើកំណែទម្រង់ជាច្រើនដើម្បីបង្កើត និងបង្កើនល្បឿនដំណើរការសេវាមួយ នេះ។

តើអ្វីជាអត្ថប្រយោជន៍ដែលយើងទទួលបានក្នុងការចុះឈ្មោះនេះ?

ក្រៅពីការគោរពច្បាប់ដែលជាកាត្វកិច្ច​ ដើម្បីអោយមានតម្លាភាព ក៏ដូចជាធ្វើរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំមួយដែលជា សញ្ញាវិជ្ជមានដ៏មានសារៈសំខាន់របស់ក្រុមហ៊ុនមួយសំរាប់ទាក់ទាញវិនិយោគិនបានផងដែរ។​​

តើវាជាការដាក់បន្ទុកបន្តែមដែរឬទេនៅពេលដែលក្រុមហ៊ុន​ចុះឈ្មោះរួច?

នៅពេលដែលបាន​ចុះឈ្មោះហើយ ក្រុមហ៊ុនត្រូវតែចេញផ្សាយនូវរបាយការណ៍គណនេយ្យប្រចាំឆ្នាំបន្ថែមទៅលើ ឯកសារនានាដើម្បីរក្សាបទដ្ឋានខ្ពស់នៃតម្លាភាព។ ខណៈពេលដែលមានសកម្មភាពបន្ថែមទៀត​វាគឺកំលាំងចលកររយៈពេលវែងខណៈដែលក្រុមហ៊ុននេះនឹងអាចបញ្ជាក់ពីលំនឹងនៃស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់ខ្លួនដែលនឹងមានសារៈសំខាន់នៅពេលដែលមានការចរចាហិរញ្ញប្បទានកើតឡើង។​


តើខ្ញុំត្រូវចំនាយប៉ុន្មាន?


វាត្រូវការចំនាយប្រហែល $៥៤៥ អត្រាសារពើពន្ធមានតម្លៃ 100 $។ លើសពីនេះទៀតពន្ធប៉ាតង់នេះត្រូវតែត្រូវបានបង់ប្រហែល $ 300 អាមេរិក។ ការចំណាយលើការចុះឈ្មោះផ្សេងៗទៀតជាច្រើនក៏ត្រូវបានបង់ផងដែរ។អាជ្ញាប័ណ្ណប្រចាំឆ្នាំ ត្រូវបានតម្រូវសម្រាប់ឧស្សាហ៍កម្មមួយចំនួន។


តើអ្វីជារចនាសម្ព័នក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗគ្នាដែលត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ក្នុងច្បាប់កម្ពុជា?

តើអ្វីជារចនាសម្ព័ន្ធផ្សេងគ្នា?

វាមានរចនាសម្ព័ន្ធ ៤ ផ្សេងគ្នា៖

 • ក្រុមហ៊ុនផ្តាច់មុខ

 • ក្រុមហ៊ុនដៃគូរ

 • ក្រុមហ៊ុនឯកជនទទួលខុសត្រូវមានកម្រិត

 • ក្រុមហ៊ុនសាធារណៈទទួលខុសត្រូវមានកម្រិត

តើខ្ញំុអាចបង្កើតក្រុមហ៊ុនបរទេសនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដោយរបៀបណា?

ក្នុងនាមជាបរទេសម្នាក់ មានរចនាសម្ព័ន្ធដែលត្រូវពិចារណដូចជា៖​

 • ការិយាល័យតំណាង ងាយស្រួលក្នុងការធ្វើតេស្តសាកល្បង និង ពិសោធន៍គំរូផ្សេងៗ។ វាពឹងផ្អែកទាំង ស្រុុងទៅលើក្រុមហ៊ុនមេនៅឯបរទេស។

 • សាខាគឺត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ដើម្បីចាប់ផ្តើមនូវសកម្មភាពខណៈដែលនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រុម ហ៊ុនមេ។ វាគឺជាការិយាល័យតំណាងដែលបានពង្រីកនូវសកម្មភាព។​ វាអាចធ្វើពាណិជ្ជកម្មទៅលើ ទំនិញនិងសេវាកម្មក៏ដូចជាផលិតផល និង​មានសម្ថភាពបំលែងនិងបង្កើតផលិតផលដែលដូចទៅ នឹងក្រុមហ៊ុនក្នុងស្រុក។ វាក៏នៅតែត្រូវបានគេកំណត់មិនអោយមានការហាមឃាត់ចំពោះក្រុមហ៊ុន បរទេស។

 • ក្រុមហ៊ុនមេ និង សាខាត្រូវចែករំលែកនូវការខាតបង់និងបំណុលជាមួយគ្នាដោយសាតែសាខាធ្វើពាណិជ្ជ- កម្មក្នុងនាមជាក្រុមហ៊ុនមេ។

 • បុត្រសម្ព័ន្ធ គឺជាក្រុមហ៊ុនដែលមូលធនរបស់វាភាគច្រើនជារបស់ជនបរទេស។ ក្រុមហ៊ុនប្រភេទនេះធ្វើ ពាណិជ្ជកម្មស្មម្រាប់ខ្លួនឯងនិងប្រើឈ្មោះខ្លួនឯង។​ វាបង្ហាញពីកំរិតឯករាជ្យពីក្រុមហ៊ុនមេ។


ជារួមមក ការិយាល័យតំណាងគឺជារចនាសម្ព័ន្ធមួយដែលងាយស្រួលគ្រប់គ្រងបំផុត ផ្ទុយទៅវិញបុត្រសម្ព័ន្ធមាន ភាពជានិតិបុគ្គលស្របច្បាប់និងមានភាព​ឯករាជ្យពីក្រុមហ៊ុនមេ។

ក្នុងមានខ្ញុំជាជនបរទេស តើខ្ញុំប្រឈមមុខនឹងឧបសគ្គជាក់ស្តែងអ្វីខ្លះ?

ជាការពិតណាស់ ជនបរទេសមិនអាចកាន់កាប់សិទ្ធិជាម្ចាស់អាគារ ផ្ទះ ឬ ដី នៅជាន់ផ្ទាល់ដីបានទេ។ ដូចច្នេះ ហើយបានជាក្រុមហ៊ុនដែលមានទីតាំងនៅជាន់ផ្ទាល់ដីត្រូវមានម្ចាស់ភាគច្រើនជាជនជាតិខ្មែរ។
លើសពីនេះទៅទៀត ជនបរទេសមិនអាចធ្វើនូវសកម្មភាពពាណិជ្ជកម្មមួយចំនួនដូចជា៖

 • ផលិតបារី គ្រឿងស្រវឹង ខ្សែភាពយន រតនវត្ថុ
 • ការផ្សព្វផ្សាយ (ការបោះពុម្ពផ្សាយជាសាធារណៈ បោះពុម្ពសៀវភៅ វិទ្យុ ទូរទស្សន៍)
 • កាន់កាប់ដី
 • ហាងបញ្ចាំ
 • នាំចេញ នាំចូលឪសថគ្រប់ប្រភេទ
សកម្មភាពទាំងនោះត្រូវការកិច្ចព្រមព្រៀងពិសេសជាមួយស្ថាប័នរដ្ឋ

តើអ្វីគឺជាភាពខុសគ្នារវាងរចនាសម្ព័ន្ធទាំងនេះ?


ចំនួនដៃគូ

ដើមទុនតិចបំផុត

ការរៀបចំ

បំណុល

ក្រុមហ៊ុនផ្តាច់មុខ

មួយនាក់

មិនមាន

ដៃគូផ្តាច់មុចកាន់កាប់មូលធន១០០%ហើយដើរតួរជានាយកប្រតិបត្តិ

បំណុលគ្មានកំណត់ដែលធ្លាក់ទៅលើដៃគូផ្តាច់មុខ

ភាពជាដៃគូទូទៅ

យ៉ាងតិចពីរនាក់

មិនមាន

ដៃគូទាំងអស់ត្រូវទទួលខុសត្រូវនូវសកម្មភាពរបស់ក្រុមហ៊ុន។ រាល់ការពិភាក្សាទាំងអសដែលទាក់ទងនឹងរដ្ឋបាលរបស់ក្រុមហ៊ុនត្រូវតែអនុម័តដោយដៃគូភាគច្រើន។

បំណុលគ្មានកំណត់ដែលជាបន្ទុករបស់ដៃគូ ទាំងអស់។

ភាពជាដៃគូមានកំណត់


មិនមាន

២ ប្រភេទនៃដៃគូ

 • ដៃគូទូទៅដែលអាចធ្វើកិច្ចសន្យាសម្រាប់ក្រុមហ៊ុន

 • ដៃគូមានកម្រិតដែលបានបោះទុនប៉ុន្តែមិនឆ្លងកាត់ការបោះឆ្នោត

 • ដៃគូរទូទៅអាចបោះឆ្នោតតែងតាំងនរណាម្នាក់ដែលអាចគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុន


២ប្រភេទដូចជា៖

 • ដៃគូទូទៅៈបំណុលគ្មានកំណត់

 • ដៃគូមានកំណត់ៈបំណុលមានកំណត់ដែលជគន្លឹះនៃការចូលរួមរបស់ពួកគេក្នុងក្រុមហ៊ុន

ក្រុមហ៊ុនឯកជនទទួលខុសត្រូវមានកំណត់

ពី ២​​ ទៅ ៣០ នាក់

៤លានរៀល រឺ ១០០០ដុល្លារ សហរដ្ឋអាមេរិច

រាល់អ្នកវិនិយោគទាំងអស់មានភាគហ៊ុនចំនួនមួយនៃក្រុមហ៊ុន។ ប្រធានក្រុមហ៊ុនម្នាក់ឬច្រើននាក់ដែលកកើតជាក្រុមប្រឹក្សាពិបបាលដែលដឹកនាំដោយនាយកក្រុមហ៊ុន គឺជាអ្នកគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុន

បំណុលមានកំណត់ដើម្បីតម្រូវការចូលរួមក្នុងក្រុមហ៊ុន

ក្រុមហ៊ុនសារណៈទទួលខុសត្រូវមានកំណត់

៣០នាក់ឡើងទៅ

មិនមាន

ដូចនឹងក្រុមហ៊ុនឯកជនទទួលខុសត្រូវមានកំណត់។ តែមានអ្នកគ្រប់គ្រងបីនាក់យ៉ាងតិច

បំណុលមានកំណត់ដើម្បីតម្រូវការចូលរួមក្នុងក្រុមហ៊ុន


តើអ្វីជាសារៈប្រយោជន៍នៃរចនាសម្ព័ននីមួយៗ?

ជាសង្ខេប រចនាសម្ព័ន្ធនីមួៗមានសារៈប្រយោជន៍៖ 

 • ដៃគូទូទៅធ្វើអោយមានការគាំទ្រ ដល់ទំនាក់ទំនងដែលមានការទុកចិត្តជាមូលដ្ឋានរវាងដៃគូទាំងអស់ ដែល

ស្គាល់គ្នាច្បាស់ហើយធ្វើការទាក់ទងគ្នាដើម្បីជាគុណប្រយោជន៍របស់ពួកគេទៅថ្ងៃក្រោយ។ រចនាសម្ព័ន្ធនេះ 


ភាគច្រើនគេឃើញមាននៅក្នុងសកម្មភាពមិនមែនពាណិជ្ជកម្មដូចជាការងាររបស់គ្រូពេទ្យ ក្រុមហ៊ុនច្បាប់ជាដើម។

​​​​           

 • ដៃគូទទួលខុសត្រូវមានកំណត់ធ្វើអោយដៃគូទូទៅអាចកាន់កាប់ការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រុមហ៊ុន ខណៈដែល 
ដៃគូទទួលខុសត្រូវមានកំណត់នេះត្រូវបានទាក់ទាញដោយបំណុលមានកំណត់ក្នុងការវិនិយោគ។ វាធ្វើ អោយប្រាកដប្រជាថាមានប្រសិទ្ធិភាពក្នុងការផ្តល់ហិរញ្ញវត្ថុគ្រប់គ្រាន់ដល់ក្រុមហ៊ុន។ 

 • ក្រុមហ៊ុនឯកជនទទួលខុសត្រុវមានកំណត់ជាប្រភេទក្រុមហ៊ុនដែលទូលំទូលាយបំផុត។ វាធ្វើអោយមាន សកម្មភាពពាណិជ្ជកម្មនៅពេលដែលយើងកំរិតបំណុលនៃដៃគូនីមួយៗចំពោះការវិនិយោគដំបូងរបស់ ពួកគេដែលមាននៅក្នុងក្រុមហ៊ុន។ វាក៏ធ្វើអោយមានភាពច្បាស់លាស់ទៅលើរចនាសម្ព័ន្ធដែលធ្វើអោយ យើងយល់កាន់តែច្បាស់ពីមុខងាររបស់វា។


 • ក្រុមហ៊ុនសាធារណៈទទួលខុសត្រូវមានកំរិតគឺមានតិចតួចបំផុត ហើយជាទូទៅគេឃើញមាននៅវិស័យ ធនាគារ។

តើត្រូវមានបែបបទអ្វីខ្លះដើម្បីធ្វើអោយសម្រេចបាននូវការចុះឈ្មោះនេះ?

តើអ្វីជាការទាមទារចាំបាច់ក្នុងការបង្កើតក្រុមហ៊ុន?

ដើម្បីទទួលបានភាពជាបុគ្គលស្របច្បាប់ ដែលឈានទៅដល់ការចុះកិច្ចសន្យា ក្រុមហ៊ុនមួយត្រូវតែចុះឈ្មោះជា មួយក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម ដោយមិនគិតពីរចនាសម្ព័ន្ធនិងសញ្ជាតិ។​


ម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនត្រូវធ្វើតាមនូវចំនុចទាំង៤នេះ៖

 1. ផ្ទៀងផ្ទាត់ពីឈ្មោះរបស់ក្រុមហ៊ុនដែលមិនទាន់មានគេប្រើនៅឡើយ។ ដំណើរការនេះធ្វើឡើងដោយការ បំពេញនូវសំណើរសរសេរដោយផ្ទាល់ដៃរបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម ឬ ដោយការរុករកតាមគេហទំព័ររបស់ ក្រសួង។

 2. ការចុះឈ្មោះក្រុមហ៊ុនតាមរយៈក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម។ ដំណើរការចុះឈ្មោះនេះអាចធ្វើបានទាំងពីរគឺ៖
  a. ផ្ញើរឯកសារដែលរួមបញ្ចូលទាំងលក្ខន្តិកៈរបស់ក្រុមហ៊ុននិងឯកសារផ្សេងៗទៀតទៅក្រសួងពាណិកម្ម
  b. បពេញបែបបទស្នើរឡើងតាមរយៈគេហទំព័រ​ http://www.businessregistration.moc.gov.kh/  

 3. ចុះឈ្មោះក្រុមហ៊ុនតាមរយៈអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ
  a. តាមរយៈpost
  b. តាមរយៈគេហទំព័រផ្លូវការ  https://cambodia.tax.gov.kh/reg/

 4. ចុះឈ្មោះក្រុមហ៊ុនតាមរយៈក្រសួងការងារ

តើការចុះឈ្មោះនោះនឹងចំនាយប្រាក់និងពេលវេលាយូរប៉ុណ្ណា?


យើងត្រូវចំណាយទាំងអស់ ប៉ុន្តែការចំណាយជាមួយក្រសួងការងារខ្លះដែលសមស្របទៅនឹងចំនួននៃបុគ្គលិកវា មិនលើសពី ៥៤៥ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិចនោះទេ។


ការបង្កើតក្រុមហ៊ុនទាំងនោះត្រូវចំនាយដូចជា៖


 • ពី៣ ទៅ៣ខែកន្លះប្រសិនបើក្រុមហ៊ុននោះចុះឈ្មោះដោយផ្ទាល់​ (មិនប្រើប្រព័ន្ធអ៊ីនធើណេត)

 • ពី១ទៅ២ខែប្រសិនបើក្រុមហ៊ុននោះចុះឈ្មោះតាមតំណើរការអេឡិចត្រូនិច​ (ការចុះឈ្មោះនេះពេលខ្លះ អាចចំនាយពេលតិចជាងនេះនៅពេលអនាគតនៅពេលដែលការចុះឈ្មោះជាមួយក្រសួងការងារនោះ ធ្វើតាមរយៈប្រព័ន្ធអ៊ីនធើណេត)។​

តើយើងត្រូវចំណាយប្រាក់ជាមុន មុនពេលចុះឈ្មោះឬទេ?

ដោយយោងទៅតាមមាត្រា១៤៤ LoCE, ក្រុមហ៊ុនឯកជនទទួលខុសត្រូវមានកម្រិតគឺជារចនាសម្ព័ន្ធតែមួយគត់ ដែលក្រុមហ៊ុនប្រភេទនេះមិនអាចតំកល់ប្រាក់តិចជាង១០០០ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិច​ (ឬប្រហាក់ប្រហែល៤លាន- រៀល)។ ប្រាក់ទាំងអស់នេះត្រូវតំកល់នៅធនាគាររបស់រដ្ឋ (មានន័យថាធនាគារក្នុងស្រុក) មុនពេលចុះឈ្មោះ។

រចនាសម្ព័ន្ធមួយមួយទៀតមិនទាមទារអោយមានទុនបំរុងនោះទេ។ ចំនួនសរុបនៃទុនបំរុងដែលត្រៀមបញ្ចូលទៅ ក្នុងក្រុមហ៊ុនត្រូវតែតំកល់មុនពេលចាប់ផ្តើមបង្កើតក្រុមហ៊ុន។​

ធនាគារនឹងផ្តល់អោយនូវលិខិតបញ្ជាក់ស្តីពីការតំកល់ប្រាក់នេះ ហើយដែលជាតម្រូវការក្នុងតំណើរការចុះឈ្មោះ ក្រុមហ៊ុន។​

តើខ្ញុំអាចប្រើឈ្មោះទៅតាមអ្វីដែលខ្ញុំចង់បានសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្ញុំបានដែរឬទេ?

ដើម្បីអោយដឹងថាឈ្មោះនោះមិនទាន់មានអ្នកប្រើ យើងត្រូវទៅទាក់ទងអគ្គនាយកដ្ឋានចុះឈ្មោះពាណិជ្ជកម្មនៃ ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម។


យើងត្រូវផ្តល់អោយនូវទំរង់ចុះឈ្មោះថតចម្លង៣ច្បាប់ទៅការិយាល័យចុះឈ្មោះពាណិជ្ជកម្ម អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ ថតម្លងគ្រប់ដៃគូពាណិជ្ជកម្មទាំងអស់ចំនួន៣ច្បាប់ រូបថតបិទអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណរបស់ដៃគូម្នាក់ថតចម្លង៣ច្បាប់ និង​វិក័យប័ត្របញ្ជាក់ពីការបង់ប្រាក់ថតចម្លងមួយច្បាប់។ នៅពេលដែលបានទទួលបានឯកសារគ្រប់គ្រាន់ហើយ អគ្គនាយដ្ឋានចុះឈ្មោះពាណិជ្ជកម្មនឹងបញ្ជាក់ពីឈ្មោះដែលយើងអាចប្រើប្រាស់បានសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនថ្មីរបស់យើង។

តើមានឯកសារអ្វីខ្លះដែលខ្ញុំត្រូវតែមានដើម្បីធ្វើការចុះឈ្មោះ?

 • លក្ខខ្តិកៈរបស់ក្រុមហ៊ុន
 • លិខិតបញ្ជាក់នៃការដាក់ប្រាក់តម្លល់ដែលផ្តល់អោយដោយធនាគារ

 • ទំរង់ឯកសារពាក់ព័ន្ធដែលចាំបាច់ក្នុងការចុះឈ្មោះ (៣ច្បាប់)

 • អត្តសញ្ញាណប័នថតចម្លង និងរូបថតអត្តសញ្ញាណប័នរាស់ដែគួរទាំងអស់

 • ការទាមទារសម្រាប់ការបោះពុម្ពជាផ្លូវការនៅក្នុងសារពត៏មានផ្លូវការ (៣ច្បាប់)

 • ការប្រកាសថាគ្មានការប្រព្រឹត្តបទល្មើសពីមុនមកចំពោះដៃគូទាំងអស់ (៣ច្បាប់)


ការធ្វើដោយដៃផ្ទាល់នឹងចំនាយ៤២០ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិច និងចំនាយពេលពី២​ទៅ៧ថ្ងៃធ្វើការ។ នៅពេលនោះ ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនឹងផ្តល់អោយនូវការប្រកាសជាផ្លូវការនូវការបង្កើតក្រុមហ៊ុន។នៅពេលបច្ចុប្បន្ន ជាមួយនឹងការចុះឈ្មោះតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធើណេត ឯកសារដូចគ្នាត្រូវបានគេស្គេន។ ដំណើរការពេលនេះអាចធ្វើបានលឿនក្នុងរយៈពេ លមួយម៉ោងប៉ុន្តែត្រូវការពេល១សប្តាហ៍ដើម្បីបញ្ជាក់។

តើខ្ញុំត្រូវតែចុះក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្ញុំម្តងទៀតដែរ ឬ​ ទេដោយសារតែមានការចុះឈ្មោះតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធើណេត?

ជាការពិតណាស់ក្រុមហ៊ុនទាំងអស់ត្រូវតែចុះឈ្មោះតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធើណេត។ ប្រសិនបើចុះឈ្មោះរួចរាល់មុនថ្ងៃ ៣១មិនា២០១៦ មិនត្រូវបានគិតថ្លៃសេវាកម្មនោះទេ។ ការចុះឈ្មោះត្រូវរួចរាល់មុនថ្ងៃ៣០ មិថុនា២០១៦​បើមិន អញ្ចឹងទេនោះក្រុមហ៊ុននឹងមិនត្រូវគេចាត់ទុកថាបានចុះឈ្មោះនោះទេ ហើយនឹងបាត់បង់សិទ្ធិក្នុងការប្រើប្រាស់ ឈ្មោះអាជីវកម្ម។

តើអ្វីដែលខ្ញុំត្រូវធ្វើទាក់ទងទៅនឹងអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ?

ក្នុងកំឡុងពេល១៥ថ្ងៃ ដោយយោងទៅតាមការចុះឈ្មោះជាមួយនឹងក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម ការចុះឈ្មោះជាមួយ អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារក៏ត្រូវតែរួចរាល់ដែរ។

នៅរាជធានីភ្នំពេញ ការចុះឈ្មោះត្រូវបានគេធ្វើឡើងនៅសាខាណាក៍បានដែលអាចបោះត្រាលើឯកសារទាំងអស់ ខាងក្រោមនេះ៖

 • លក្ខន្តិកៈរបស់ក្រុមហ៊ុន

 • លិខិតអនុម័តចេញដោយក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម

 • វិញ្ញាប័នបត្របញ្ជាក់ពីការបង្កើតក្រុមហ៊ុន


បច្ចុប្បន្ន មានមធ្យោបាយពីរក្នុងការទទួលបានសេវាកម្មទាំងនោះ គឺដោយផ្ទាល់ដៃ និង តាមរយៈបណ្តាញអ៊ីនធើ ណេត។ បុគ្គលដែលជាប់ពន្ធស្វ័យប្រកាសត្រូវបង់ប្រាក់១០០ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិច បុគ្គលដែលជាប់ពន្ធរបបប៉ាន់ ស្មានត្រូវបង់ប្រាក់២០ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិច.


ការពិន័យរហូតដល់៥០០ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិច ហើយនឹងត្រូវបានគេដាក់ពិន័យថាមិនចុះឈ្មោះអោយបានទាន់ ពេលវេលា

នាយកដ្ឋានពន្ធដារនឹងផ្តល់ជូនដូចជា៖

 • វិក័យប័ត្រ

 • វិញ្ញាបនប័ត្របញ្ជាក់ពីការចុះឈ្មោះបង់ពន្ធ

 • លិខិតអនុម័តបញ្ជាក់ថាក្រុមហ៊ុននេះត្រូវបានបំពេញបែបបទរួចរាល់ហើយ


រដ្ឋបាលពន្ធដារនឹងចំនាយពេលពី៧ទៅ១០ថ្ងៃធ្វើការដើម្បីបញ្ចប់ការងារដោយដៃ និង ពី១ទៅ៧ថ្ងៃធ្វើការដោយ ប្រព័ន្ធអ៊ីនធើណេត។

តើអ្វីដែលខ្ញុំត្រូវធ្វើអ្វីខ្លះទាក់ទងទៅនឹងក្រសួងការងារ?

យោងទៅតាមការចុះឈ្មោះជាមួយក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម និងរដ្ឋបាលសារពើពន្ធ ក្រុមហ៊ុននោះត្រូវចុះឈ្មោះជាមួយ អគ្គនាយកដ្ឋាននៃក្រសួងការងារបណ្តុះបណ្តាលវីជ្ជាជីវៈនិងយុវនីតិសម្បទារ។ ទាំងពីរចំនុចដែលត្រូវគោរពតាម ខាងក្រោមមានដូចជា៖

 • ក្នុងរយៈពេល៣០ថ្ងៃយោងទៅតាមការចាប់ផ្តើមនៃសកម្មភាពពាណិជ្ជកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុនប្រសិនបើសកម្មភាពទាំងនោះមិនតម្រូវអោយមានគ្រឿងម៉ាស៊ីន និង ក្រុមហ៊ុនមានបុគ្គលិកតិចជាង៨នាក់
 • ក្នុងរយៈពេល១៥ថ្ងៃយោងទៅតាមការចាប់ផ្តើមនៃសកម្មភាពពាណិជ្ជកម្មប្រសិនបើមានបុគ្គលិកច្រើនជាង៨នាក់

ដោយយោងទៅតាមការចុះឈ្មោះ រាល់ក្រុមហ៊ុនទាំងអស់ត្រូវទាមទារនូវការគោរពតាមទម្រង់ទាំងនេះ

 1. ការប្រកាសការបង្កើតក្រុមហ៊ុន
 2. ការប្រកាសពីចំនួនបុគ្គលិក​ (២ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិចក្នុងនិយោជិកមួយនាក់)
 3. ការ​បង្កើតនូវបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុង
 4. ការរក្សាទុកសៀវភៅគណនេយ្យ
 5. ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងបុគ្គលិក
 6. ការចុះឈ្មោះជាមួយមូលនិធិជាតិសន្តិសុខសង្គម
 7. ល ។និង ល។

អំឡុងពេល


រយៈពេល

 

តម្លៃជា$

ឈ្មោះដែលអាចនៅប្រើបាន

ពី ២ ទៅ ៧ ថ្ងៃ

១០ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិច

ការតម្កល់ប្រាក់ទុនទុកជាមុន

១ ថ្ងៃ

ចំនួនទុន


ចុះឈ្មោះជមួយក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម

២ ទៅ ៧ ថ្ងៃតាមរយៈប្រព័ន្ធ

អ៊ីនធើណេត

៣សប្តាហ៍ដោយដៃផ្ទាល់

៤២០ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិច

ចុះឈ្មោះជាមួយអគ្គនាយកដ្ឋានបន្ធដារ

១ ទៅ ៧ ថ្ងៃតាមប្រព័ន្ធ

អ៊ីនធើណេត


៧ ទៅ ១០ថ្ងៃដោយដៃផ្ទាល់ (ជួលកាលជាក់ស្តែអាចដល់១ខែ)

២០ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិចសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនដែលស្ថិតនៅក្រោមប្រព័ន្ធពន្ធដារតាមរបបប៉ាន់ស្មាន


១០០ ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិច សិនបើក្រុមហ៊ុននោះស្ថិតក្រោមប្រព័ន្ធពន្ធដាររបបពិត

ចុះឈ្មោះជាមួយក្រសួងការងារ


២.៥ ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិចក្នុង បុគ្គលិកម្នាក់បូកនឹងថ្លៃផ្សេងៗទៀត។

Comments