វិដេអូរបស់យុវជនអ្នកឈ្នៈក្នុងកម្មវិធី ប្រកួតប្រជែងវិដេអូ
សូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះអ្នកឧបត្ថម្ភផ្លូវការសម្រាប់កម្មវិធី ប្រកួតប្រជែងវិដេអូ អ្នកនិងទទួលបានរង្វាន់ដ៍អស្ចារ្យជាច្រើន ដូចទូរស័ព្ទម៉ាកSapphire H50 ជាដើម។

http://www.singtech.com.kh/Site/index.php

https://www.facebook.com/pdaprocambodia/

Comments