វិដេអូ អប់រំ

វិដែអូអប់រំទាំងពីរនេះ ត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីធ្វើការណែនាំពី​កិច្ចពិភាក្សាលើប្រធានបទស្តីពី យុត្តិធម៌អន្តរជាតិ និងប្រទេសកម្ពុជា និង ប្រធានបទស្តីពី ការទទួលបានព័ត៍មានផ្នែកច្បាប់។
  Comments