វិភាគទានច្បាប់

កញ្ញា លី រតនា អ្នកស្រាវជ្រាវ នៅមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាស្រាវជ្រាវនីតិមនុស្សធម៌ (CSHL) 
          


លោក ស៊យ គីមសាន,  អ្នកស្រាវជ្រាវ នៅមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាស្រាវជ្រាវនីតិមនុស្សធ (CSHL)
 


Comments