វិដេអូ ប្រកួតប្រជែង

https://www.facebook.com/justicematterskh/ដើម្បីមានឱកាសឈ្នះទូរស័ព្ទ ម៉ាក Sapphire H50 និងរង្វាន់ជាច្រើនទៀត សូមផ្ញើមកកាន់ពួកយើងនូវវិដេអូខ្លី (ត្រឹម២នាទី យ៉ាងយូរ)ជាភាសាខែ្មរ ឬភាសាអង់គ្លេស របស់អ្នកអំពី យុត្តិធម៌ ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។
អ្នកចូលរួមប្រកួតប្រជែងត្រូវមានអាយុក្រោម ៣០ ឆ្នាំ ហើយផ្ញើវិដេអូឲបានមុនថ្ងៃទី២៩ ខែមិថុនា។ វិដេអូដែលល្អជាងគេ និងត្រូវបានប្រកាសលើបណ្តាញសង្គម Facebook ដែលមិត្តរបស់អ្នកនិងចូលរួមចំណែកដើម្បីបោះឆ្នោតផងដែល។
វិដេអូ ៣ ដែលមានចំនួនអ្នកចូលចិត្ត“likes”ជាងគេ និងត្រូវបានទទួលរង្វាន់ ហើយត្រូវបានចួលរួមធ្វើបទបង្ហាញអំពីវិដេអូរបស់អ្នកនៅសន្និសិទ បញ្ហាយុត្តិធម៌ នៅថ្ងៃទី១៧ ខែកក្កដា។
សម្រាប់ពត៍មានបន្ថែមសួម សូមទំនាក់ទំនងមកកាន់:
justicematters@destinationjustice.org ឬមានមតិយោបល់លើគេហទំព័រ Facebookរបស់ពួកយើង។
បញ្ចាក់: វិដេអូជាភាសាខ្មែរត្រួវមាន អក្សរនៃការសន្ទនា“Subtitle”ជាភាសាអង់គ្លេសនៅលើវិដែអូ ចំណែកវិដេអូជាភាសាអង់គ្លេសត្រួវមានអក្សរនៃការសន្ទនា“Subtitle” ជាភាសាខ្មែរ។


អង្គការ គោលដៅយុត្តិធម៌ សូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះ Singtech ហើយនិង PDA Pro ដែលបានក្លាយ ជាអ្នកឧបត្ថម្ភផ្លូវការរបស់ពួកយើងសម្រាប់វិដេអូ ប្រកួតប្រជែង ក្នុងសន្និសិទស្តីពី បញ្ហាយុត្តិធម៌ ឆ្នាំ២០១៧


http://singtech.com.kh/Site/index.php

https://www.facebook.com/pdaprocambodia/

Comments