ឆ្នាំ 2015

នៅឆ្នាំ២០១៥ ត្រូវបានកំណត់ថា ជាឆ្នាំដែល បណ្ណាល័យ និងកាហ្វេ យុត្តិធម៌​ត្រូវបានបង្កើតឡើង ដែល​ជាទី​កន្លែង សម្រាប់​ផ្តល់ចំណេះដឹងផ្នែក​យុត្តិធម៌ និងជម្រុញកម្លាំងយុវជន​។ នៅថ្ងៃទី ១៧ ខែកក្កដា បណ្ណាល័យ និងកាហ្វេយុត្តិធម៌ រៀបចំស្វាគមន៍​ឲមានកិច្ចពិភាក្សាមួយ រវាងអ្នក​អនុវត្តន៍ច្បាប់ និងយុវជន ជុំវិញ ការតាំងពិពរណ៌អំពី​តុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិ “បញ្ហា​យុត្តិធម៌”។
                            
Comments