ឆ្នាំ 2014

នៅឆ្នាំ​២០១៤ អង្គការគោលដៅយុត្តិធម៌ បាននាំមកមុនដំបូងគេបង្អស់នូវពិពណ៌ តុលា ការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិ   បញ្ហាយុត្តិធម៌  ​ មក ដល់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។​ ដោយធ្លាប់មានភាពកើតឡើងជាក់ស្តែងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ហើយមានដូចដែលយើង ធ្លាប់មាន​វីដេអូចីវចល ដើម្បីបង្ហាញថា តើយុត្តិធម៌មានសារៈសំខាន់​យ៉ាងណាសម្រាប់​ការ រស់នៅនៃពិភពលោកដែលមាន​ឧក្រិដ្ឋកម្មដ៌ឃោឃៅ

និង ថាតើបញ្ហានេះ គឺជាបញ្ហាពិភពលោកទាំងមូល ដូចដែរយើងតស៊ូខិតខំទាំងអស់គ្នា ដើម្បីសម្រេចបានូវសន្តិភាពចុងក្រោយសម្រាប់ពិភពលោក ហើយវាក៏បានចង្អុលឲឃើញនូូវ បញ្ហាយុត្តិធម៌​

ICC Exhibit Launch
Comments