ព្រឹត្តិការណ៍មុនៗ


ទាំងអស់នេះ ត្រូវបានចាប់ផ្តើមជាមួយនិងការអបអរទិវា យុត្តិធម៌អន្តរជាតិ ក្នុងឆ្នាំ២០១៤។ ចាប់តាំងពីពេលនោះ មកយើងបានធ្វើការរៀបចំសន្និសិទកាន់តែធំឡើងៗ និងមានចំនួនអ្នកចូលរួមជាច្រើនជារៀងរាល់ឆ្នាំ ដើម្បីលើកកម្ពស់កិច្ចសន្ទនា ចំពោះភាពល្អប្រសើរនៃវិស័យយុត្តិធម៌ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។