សន្និសិទស្តីពីបញ្ហាយុត្តិធម៌

សន្និសិទស្តិពី បញ្ហាយុត្តិធម៌ ឆ្នាំ២០១៧ និងចាប់ផ្តើមនៅ
The gadget spec URL could not be found

សន្និសិទស្តីពី បញ្ហាយុត្តិធម៌ សម្រប់ឆ្នាំនេះ និងមានអ្នកចូលរួមចំនួន ១០០​ នាក់ ដែលក្នុងនោះរួមមាន អ្នកបង្កើតច្បាប់ អ្នកអនុវត្តន៍ផ្នែកច្បាប់ សាស្ត្រាចារ្យ និងសង្គមស៊ីវិល ដើម្បីប្រារព្ឋពីធីអបអរ យុត្តិធម៌អន្តរជាតិ  ការរិកចម្រើននៃកិច្ចពិភាក្សា និងការបង្កើតគោលដៅថ្មីៗ សម្រាប់យុតិ្តធម៌ក្នុងស្រុក ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។

ដើម្បីជាចំនែកមួយនៃចំនួនអ្នកចូលរួម
សូមធ្វើការចុះឈ្មោះមុននៅទីនេះ